O PROJEKCIE

Dane projektu

 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:

X Edukacja dla rozwoju regionu

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020:

10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020:

10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł projektu:

Równe szanse dla wszystkich

Okres realizacji:

01.09.2016 – 30.06.2018

 

Cel główny projektu :

rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, a także kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości) poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej  uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2018. Przedmiotem projektu jest wspieranie działania rozwijającego kompetencje kluczowe a także kształtowanie właściwych postaw. Działania projektowe będą kształtować nawyk uczenia się przez całe życie. Wsparcie wynika z oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców, wpłynie na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk, wynika również z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych.

Głównymi założeniami projektu są: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z TIK, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Zadania w projekcie to zajęcia dodatkowe, warsztaty, laboratoria, wyjazdy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Szkoła zostanie doposażone w pomoce i sprzęt komputerowy oraz  pracownię przyrodniczą.

 

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w okresie od 01.09.16 do 30.06.18 :

  1. Doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw, umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
  2. Ukształtowanie i rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw, umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
  3. Stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez przeszkolenie nauczycieli oraz doposażenie pracowni.
  4. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym oraz rozwinięcie kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów.
  5. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

 

Osiągnięcie celów szczegółowych projektu będzie realizowane poprzez:

  1. Kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe dla nauczycieli z terapii oraz neurologopedii oraz poprzez wykorzystanie narzędzi, metod, form pracy wypracowanych w ramach projektów.
  2. Realizacja projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji, różnych form rozwijających uzdolnienia, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami i poza szkoła.
  3. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych , doskonalenie umiejętności nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kształtowanie i rozwijanie kompetencji u uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
  4. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wykorzystywanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie, wykorzystywanie stworzonej na potrzeby projektu platformy cyfrowej, podnoszenie kompetencji uczniów z zakresu programowania i robotyki.
  5. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.